Klubvedtægter

Heslegård Sportsrideklub – HGS

Udarbejdet d. 08. okt 2007

Klublove

§1.

Navn og Klubbens navn er Heslegård Sportsrideklub

Hjemsted Fork: HGS

Klubbens hjemsted er: Gribskov Kommune.

Klubbens stiftelsesdato er: 1. januar 2008

§2.

Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten.

§3.

…..Dansk Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-

Ride Forbund Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4A.

Medlemmer I rideklubben kan optages aktive og passive medlemmer. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter, men er velkomne til at deltage i øvrige arrangementer som foredrag, sammenkomster mv. .

Medlemskab giver ikke adgang til at benytte Duemosegårds faciliteter.

Medlemskabet er gældende fra den dato betaling modtages af

bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1.

januar.

§4B.

Faciliteter Ridehusregler udarbejdes i fællesskab mellem ejer og forpagtere, og klubben henviser til, at disse regler altid overholdes. Bemærk jf. §4A, at medlemskab af klubben ikke giver adgang til Duemosegårds faciliteter.

§5.

Hæftelse Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller

andre forpligtelser.

§6 A.

Karantæne / Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2

udelukkelse måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden , eller på

anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være

gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage efter at afgørelsen er truffet.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§6 B.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens

bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride

Forbunds Appeludvalg inden 4 uger.

§ 6 C.

I det af §6 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Appeludvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt.

indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre

specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

§7.

Kontingent Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad

gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For både aktive og passive medlemmer opkræves medlemskontingent en gang årligt og er forfaldent til betaling den 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets

rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse af klubben har fundet sted.

§ 8.

Bestyrelsen Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, øvrige vælges for en periode af 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg og udpeger formænd for disse. Det er disse formænds ansvar at holde sig koordineret med bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§9.

Bestyrelses- Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov

møder eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald

næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst

2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

§10.

Prokura Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste

måde. Prokura kan tildeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand –

kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og

anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §11.

Der bør ikke tildeles eneprokura.

§11

General- Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af

forsamling bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i

hænde senest 1. Februar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige

med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Bestyrelsen aflægger beretning.

3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4 Fastsættelse af kontingent.

5 Behandling af indkomne forslag.

6 Valg af bestyrelsesmdlemmer (3 i ulige år, 2 i lige år).

7 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

9 Eventuelt.

§12.

Lovændring Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§13.

Regnskabsår Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgte revisor.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens

afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§14.

Ekstra- Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når det anses for

ordinær nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver

general- skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

forsamling Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

§15.

Opløsning Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning

vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 2

Således vedtaget på klubbens generalforsamling d. 26. feb. 2015:

----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Formand Næstformand

Kommende begivenheder

Her kan du holde øje med kommende arrangementer, stævner mm.

Vores sponsorer